สละ “ตัวตน”

เราตั้งเป้าหมายขึ้นมาจากมโน…เราเดินไปตามทางที่มีเป้าหมายนั้นๆปักอยู่เราผ่านเป้าหมายนั้นได้ ….เราตั้งเป้าหมายใหม่….​และวนลูปกลับที่เดิม … อันที่จริง การที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้นั้น ย่อมประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ฟ้ากับดิน 1. ฟ้า คือ สิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมมันไม่ได้ เช่น ฝนตก อุบัติเหตุ ฯลฯ​2. ดิน คือ สิ่งที่เราสามารถควบคุมมันได้ เช่น การป้องกัน การตอบสนอง การตัดสินใจ ทั้ง 2 ส่วน มีส่วนประกอบอีก คือ สถานที่ เวลา และ คน เมื่อปัจจัยมาผนวกกัน ฟ้า ดิน ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง กับคนใดคนหนึ่ง กลายเป็นเหตุการณ์ขึ้นมา สิ่งที่สำคัญตรงนี้ คือ “คน” คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความนึกคิดซึ่งหล่อหลอมผ่านกาลเวลาและสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงวัย กลายเป็น “คนที่มีบุคลิกนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง”แต่ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันในด้านบุคลิกลักษณะ อารมณ์ เป็นภาวะธรรมชาติที่มีในตัว “คน”ใกล้เคียงกันแม้จะมากน้อยต่างกันก็ตาม ระหว่างการเติบโตขึ้นมา เราจึงได้สร้าง ตัวตน ผ่าน อารมณ์…

What About Me Effect…

I am sitting in a coffee shop, my forever favorite place where I can concentrate and relax. At the corner, there were 2 ergonomic chairs, a round table with workable optimum height , and a plug socket provided on the floor. Here, I know…I could grab some ideas in the air and turn it into…

September 2013 | Let go of Feeling & Emotion

After an exciting month has just passed, it is my quiet down period, the best time for sharing my thought. Why do I bring this up after the “Self Acceptance” topic? If you could remember, the way to accept ourselves starts from facing our weaknesses. Thus, when we are revealing, our memory would flash back…

In the middle of mind | June 2013

Here I am again, get back and share something that hopefully is practical and useful for you. Last month, I pointed out the consequence from small to big decisions, which naturally create your life’s pattern and turn into a direction. This month though is the next part, with more detail on the dealing with choices. In this…

Awakening Stage| November 2012

My November post is the most difficult ever.. One thing is when I had too many topics to write down, and another when unexpected works has dragged  me out  from here. Some drafts were appeared in front of my eyes, but not the single one can kick me. Again, I need to break down my…

Strength | October 2012

Without any challenges, harms, or deaths, we are not aware of any of them. We try to tell ourselves that it will be great like this forever and never turning down. And when they come near by,  it is easy for us to be panic, has false decision, depressed, guilty, lost, …etc เมื่อไรที่เราอยู่โดยปราศจากการพบเจอความท้าทาย สิ่งอันตราย หรือ…

“THE END” [Preface] | July 2012

It’s been half a year since I first started this webpage and I consider it is the right time to post something valuable and useful for my readers. Before, I did not want to share this as these  topics are subjective and not many people could truly understand and do it! I thought, it is such…

X-pectation | April 2012

||Expectation|| Many times, we are stressed out from our own standard. Many times, we are limited our creativities and actions by others. Many times, we expect other to think or act in what we want to see. But how many times have we looked and aware of ourselves?  ♣–Many times, we are confused between the…

– Clear –

“Nothing but clear ourselves” —————- “ก็แค่เคลียร์ตัวเราเอง”