สละ “ตัวตน”

เราตั้งเป้าหมายขึ้นมาจากมโน…เราเดินไปตามทางที่มีเป้าหมายนั้นๆปักอยู่เราผ่านเป้าหมายนั้นได้ ….เราตั้งเป้าหมายใหม่….​และวนลูปกลับที่เดิม … อันที่จริง การที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้นั้น ย่อมประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ฟ้ากับดิน 1. ฟ้า คือ สิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมมันไม่ได้ เช่น ฝนตก อุบัติเหตุ ฯลฯ​2. ดิน คือ สิ่งที่เราสามารถควบคุมมันได้ เช่น การป้องกัน การตอบสนอง การตัดสินใจ ทั้ง 2 ส่วน มีส่วนประกอบอีก คือ สถานที่ เวลา และ คน เมื่อปัจจัยมาผนวกกัน ฟ้า ดิน ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง กับคนใดคนหนึ่ง กลายเป็นเหตุการณ์ขึ้นมา สิ่งที่สำคัญตรงนี้ คือ “คน” คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความนึกคิดซึ่งหล่อหลอมผ่านกาลเวลาและสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงวัย กลายเป็น “คนที่มีบุคลิกนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง”แต่ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันในด้านบุคลิกลักษณะ อารมณ์ เป็นภาวะธรรมชาติที่มีในตัว “คน”ใกล้เคียงกันแม้จะมากน้อยต่างกันก็ตาม ระหว่างการเติบโตขึ้นมา เราจึงได้สร้าง ตัวตน ผ่าน อารมณ์…

Awakening Stage| November 2012

My November post is the most difficult ever.. One thing is when I had too many topics to write down, and another when unexpected works has dragged  me out  from here. Some drafts were appeared in front of my eyes, but not the single one can kick me. Again, I need to break down my…

X-pectation | April 2012

||Expectation|| Many times, we are stressed out from our own standard. Many times, we are limited our creativities and actions by others. Many times, we expect other to think or act in what we want to see. But how many times have we looked and aware of ourselves?  ♣–Many times, we are confused between the…